Na sesji Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej w Kigali

W dniach 11-15 października Poseł Barbara Bartuś wraz Delegacją Zarządu Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej wzięła udział w 145. sesji Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej, która odbyła się w Kigali. W obradach w stolicy Rwandy uczestniczyło blisko 1 200 delegatów ze 120 państw, w tym trójka posłów reprezentujących Sejm RP.

Ważnym akcentem sesji światowej organizacji parlamentów narodowych było przyjęcie specjalnej rezolucji potępiającej inwazję Rosji na Ukrainę, która została włączona jako nadzwyczajny punkt do porządku obrad.

W dokumencie Zgromadzenie wezwało do natychmiastowego zakończenia rosyjskiej okupacji wojskowej suwerennej Ukrainy, przywrócenia jej integralności terytorialnej do uznanych przez społeczność międzynarodową granic, rozciągających się na jej wody terytorialne, a w konsekwencji powrotu do rządów prawa międzynarodowego. Rezolucja potwierdziła również poparcie dla trwających prac Grupy Zadaniowej Zgromadzenia na rzecz pokojowego rozwiązania wojny na Ukrainie. Dokument jest następstwem rezolucji przegłosowanej ostatnio przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w której zażądano od Moskwy zmiany kursu ws. próby nielegalnej aneksji czterech regionów Ukrainy.

Zgromadzenie wyraziło również solidarność z ofiarami konfliktu zbrojnego na Ukrainie i potępienie wszystkich zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i wszelkich innych naruszeń praw człowieka. Delegaci zebrani w Kigali w najostrzejszych słowach potępili także poważne naruszenia godności ludzkiej i rażące pogwałcenie praw człowieka w obwodach kijowskim, charkowskim, sumskim, czernihowskim i innych częściach Ukrainy. Poparli też rezolucje organów międzynarodowych ws. prowadzenia dochodzeń i ścigania sprawców zbrodni wojennych na Ukrainie, w tym masakr w Mariupolu, Buczy i innych miejscach, ataków na placówki ochrony zdrowia, przypadków użycia bomb niekierowanych i amunicji kasetowej przeciwko ludności cywilnej m.in. w Czernihowie i Ochtyrce.

Podczas sesji Zgromadzenie Unii Międzyparlamentarnej, poza sprawą rosyjskiej agresji na Ukrainę wojny na Ukrainie, omawiało także m.in. działania parlamentarne, jakie powinny zostać podjęte w sprawie migracji międzynarodowej, powstrzymania handlu ludźmi i łamania praw człowieka. Wśród innych omawianych tematów były w szczególności kwestie takie jak równouprawnienie płci, w tym równowaga płci w parlamentach, degradacja środowiska i jej wpływ na rozprzestrzenianie się terroryzmu, jak również problematyka wojny i zmian klimatycznych jako przyczyn globalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywnościowego.

Decyzje podczas sesji ZUM podejmowane są w drodze głosowania przez Delegacje krajowe. Ilość głosów przynależnych danej Delegacji zależy od wielkości kraju i naszemu przypada 15 głosów, ale aby skorzystać z całej puli, to w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej dwóch parlamentarzystów różnych płci.

W trakcie sesji w Kigali polska Delegacja przeprowadziła szereg konsultacji bilateralnych. Spotkała się m.in. z ukraińskimi parlamentarzystami, na czele z wiceprzewodniczącym Rady Najwyższej Ołeksandrem Kornijenko. Rozmowy stanowiły okazję do potwierdzenia niezmiennego stanowiska Polski i zapewnienia o nieustannym wsparciu dla Ukrainy na wielu płaszczyznach, w tym także na forum Unii Międzyparlamentarnej, gdzie polscy delegaci byli orędownikami sprawy ukraińskiej. Wiceprzewodniczący Kornijenko podziękował Polsce za pomoc dla uchodźców z Ukrainy i za wspieranie ukraińskiego oporu wobec Rosji. Podkreślił, że jego kraj będzie dalej potrzebować wsparcia, m.in. w odbudowie zniszczonej infrastruktury.

Posłowie i senatorowie rozmawiali również z przedstawicielami Brytyjskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Zwrócili się do brytyjskich członków parlamentu o wsparcie w powołaniu specjalnego Trybunału ds. rozliczenia zbrodni wojennych na Ukrainie, który mógłby osądzić sprawców i zadecydować o przyznaniu reparacji. Tematem spotkania był też dotykający całą Europę kryzys energetyczny, a także rozwiązania jakie rządy mogą wprowadzić, aby chronić swoich obywateli.

Polscy parlamentarzyści uczestniczyli również w spotkaniu z Ministrem Spraw Zagranicznych Rwandy Vincentem Birutą. Podczas rozmów poruszona została kwestia planów ustanowienia w Rwandzie polskiej Ambasady, co w ocenie stron ułatwiłoby znacząco rozwijanie współpracy gospodarczej, wymianę studentów i ruch turystyczny. Tym bardziej, że w bieżącym roku powstała w Warszawie Ambasada Rwandy. W kontekście dużej liczby studentów rwandyjskich studiujących w Polsce na kierunkach medycznych rozmawiano m.in. o możliwości wsparcia dla rezydentów medycznych, powracających do ojczyzny po skończonych studiach.

W trakcie pobytu w Rwandzie polska delegacja parlamentarna odwiedziła też prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek k. Warszawy Ośrodek Edukacyjny dla Dzieci Niewidomych w położonym ponad 150 km do stolicy Kibeho,. Jest to pierwsza placówka dla osób niewidomych w Rwandzie. Powstała w 2009 r. z polskich funduszy i władze RP kontynuują jej wsparcie. Delegacja z Polski spotkała się z siostrami, podopiecznymi Ośrodka i miejscowymi władzami. Polskiej Delegacji towarzyszył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Dar es Salaam Krzysztof Buzalski – akredytowany w Zjednoczonej Republice Tanzanii, Republice Rwandy, Republice Burundi, Republice Malawi i Związku Komorów.

W latach 1981-1989 w Kibeho w Rwandzie miały miejsce pierwsze objawienia maryjne w Afryce, oficjalnie uznane przez Kościół katolicki w 2001 r. Będąc w „Afrykańskim Lourdes”, polska Delegacja odwiedziła również sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, gdzie wyszła do nich wizjonerka Nathalie Mukamazimpaka.

Ponadto, przedstawiciele polskiego parlamentu w Kigali Genocide Memorial, w miejscu pamięci o ludobójstwie w Rwandzie, oddali hołd ofiarom tragedii z 1994 r. składając w imieniu Sejmu RP kwiaty na masowych grobach pomordowanych.

Podczas pobytu polska Delegacja odwiedziła też hutę cyny prowadzoną przez polską firmę Luma.Holding i spotkała się z Polakami mieszkającymi w Rwandzie.

W niedzielę przed wyjazdem do Polski, Poseł Barbara Bartuś, odwiedziła parafię pw. św. Wincentego Pallottiego, gdzie ks. dr. Andrzej Jakacki SAC odprawił Mszę Świętą dla polskiej Delegacji.

Ksiądz Andrzej do Rwandy przybył 2 października 1995 r. i przez dziesięć lat pracował w duszpasterstwie parafialnym, w różnych placówkach misyjnych. W 2009 r. obronił pracę doktorską nt. „Dogmatyczny wymiar orędzia objawień maryjnych w Kibeho”.Tego samego roku powrócił do Rwandy i podjął posługę wykładowcy teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Nyakibanda. Był również ojcem duchownym w nowicjacie pallotyńskim w Butare. Kontynuuje jednocześnie badania nad objawieniami w Kibeho we współpracy z wizjonerką Nathalie Mukamazimpaka.

Na sesji Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej w Kigali
« 1 z 3 »