O rozbudowie sieci gazowej na Ziemi Gorlickiej

Reagując na interwencje samorządów i mieszkańców powiatu gorlickiego, którzy oczekują na rozbudowę sieci gazowej, do powiatu gorlickiego na zaproszenie Poseł Barbary Bartuś przyjechał Dyrektor Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa w Krakowie Paweł Firlej wraz pracownikami Zakładu Gazowniczego w Krakowie. Celem było omówienie i podjęcie decyzji umożliwiających rozbudowę infrastruktury gazowniczej na Ziemi Gorlickiej.

Pierwsze spotkanie odbyło się w piątek 2 lipca 2021 roku w Sali Widowiskowej „Koronka” w Bobowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów: burmistrzowie i wójtowie Ziemi Gorlickiej.

Poseł Barbara Bartuś mówiła o tym, jak niezmiernie ważne jest zaangażowanie, dialog i współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami, których działania mogą służyć dobru mieszkańców. W miejscowościach, w których sieć gazownicza nie jest dostatecznie rozbudowana, mieszkańcy poszukują wsparcia w tej sprawie. Dlatego ważne jest poznanie możliwości współpracy pomiędzy samorządami, a spółkami państwowymi celem usprawnienia i przyśpieszenia procesu gazyfikacji w poszczególnych miejscowościach dotkniętych problemem. Pani Poseł zaznaczyła również, że brak dostępu do sieci gazowniczej wyklucza mieszkańców z udziału w programach, które dają możliwość uzyskania dotacji na termomodernizację budynków oraz wymianę tradycyjnych pieców na gazowe.

Dyrektor Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa w Krakowie Pan Paweł Firlej bardzo wnikliwie omówił warunki niezbędne do realizacji przyłączy, zwrócił uwagę na różne prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty, które muszą być brane pod uwagę w trakcie planowania i realizacji wszelkich inwestycji prowadzonych przez Polską Spółkę Gazownictwa. Wskazał jakie działania leżące w gestii samorządów mogą zostać podjęte by usprawnić proces gazyfikacji w poszczególnych gminach powiatu gorlickiego.

Przedstawiciele gorlickich samorządów biorących udział w spotkaniu przedstawili obecny stan zgazyfikowania poszczególnych gmin oraz potrzeby rozwojowe sieci gazowniczej w poszczególnych miejscowościach. Wskazali, gdzie, i w jakim zakresie potrzebna jest rozbudowa sieci. Przedstawiciele PSG zwrócili uwagę na problem dużej ilość wykonanych przyłączy do budynków, które nie korzystają z paliwa gazowego.

W konkluzjach spotkania ustalono, że poszczególne Gminy będą bezpośrednio współpracować z Gazownią w Gorlicach celem wypracowania optymalnych rozwiązań dla poszczególnych miejscowości, co pozwoli zapewnić dostęp do gazu ziemnego dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gorlickiego.

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza w imieniu własnym oraz wszystkich obecnych samorządowców podziękował Poseł Barbarze Bartuś za zrozumienie potrzeb mieszkańców oraz zorganizowanie tego bardzo ważnego i niezwykle potrzebnego spotkania.

Kolejne spotkanie Poseł Barbary Bartuś i Dyrektora Oddziału Polskiej Spółki Gazowniczej w Krakowie, przy udziale kierownika Działu Obsługi Klienta Polskiej Spółki Gazownictwa w Krakowie Roberta Kłos-Kufela, kierownika sekcji obsługi klienta Marcina Polaka, kierownika Gazowni w Gorlicach Tadeusza Golenia oraz zastępcy kierownika Rafała Dybasia, odbyło się na terenie Uścia Gorlickiego z Wójtem Zbigniewem Ludwinem oraz przedstawicielami zainteresowanych podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Uście Gorlickie.

Dyrektor Oddziału PSG w Krakowie szczegółowo przedstawił koncepcje gazyfikacji miejscowości Wysowa Zdrój i Uście Gorlickie. Przedstawiono zagadnienia techniczne gazyfikacji miejscowości w oparciu o technologie LNG. Zaprezentowano mapy z przewidywaną lokalizacją stacji LNG oraz przebiegiem sieci gazowej. Omówiono szczegóły dotyczące kosztów budowy przyłączy, zalety korzystania z gazu ziemnego oraz gazyfikacji wyspowej, która w znacznym stopniu skraca czas realizacji inwestycji i umożliwia dostarczenie paliwa gazowego do miejscowości niemających dostępu do infrastruktury liniowej. Ustalono harmonogram spotkań z mieszkańcami w celu przekazania informacji jakie działania należy podjąć by zostać podłączonym do sieci gazowej.

O rozbudowie sieci gazowej na Ziemi Gorlickiej