Przewodnicząca Delegacji pisze w sprawie Polaków na Białorusi

W dniu 30 marca 2021 Pani Poseł Barbara Bartuś, jako przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, zwróciła się do przewodniczącego ZP OBWE Lorda Petera Bownessa z apelem o przestrzeganie podstawowych praw obywatelskich na Białorusi. Była to reakcja na panującą sytuację na Białorusi, która dotyka też mieszkających tam Polaków.

Poseł Barbara Bartuś w swym liście podkreśla, że Polska jest “głęboko zaniepokojona systematycznymi naruszeniami praw człowieka i podstawowych wolności w tym kraju”, której ofiarami stały się mniejszości narodowe, w tym przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys.  Represyjna polityka Białorusi prowadzona wobec społeczeństwa, jak zatrzymania, aresztowania i prześladowania godzą w prawa człowieka.

Białoruś zobowiązała się do przestrzegania zobowiązań podjętych na forum OBWE dotyczących m.in. ochrony mniejszości narodowych. “W świetle tych zobowiązań państwa uczestniczące w OBWE deklarują poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności osób należących do mniejszości narodowych. Ponadto, jako państwo członkowskie ONZ, Białoruś musi przestrzegać Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, który gwarantuje osobom należącym do mniejszości narodowych prawo do korzystania z własnej kultury, wyznawania i praktykowania własnej religii lub używania własnego języka” – zaznaczyła Barbara Bartuś.

Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Peter Lord Bowness już następnego dnia w odpowiedzi przekazał, że podziela obawy i zastrzeżenia płynące z Polski. Zapewnił, że sprawa przestrzegania praw człowieka i respektowania zobowiązań OBWE jest i będzie priorytetem w prowadzonych pracach Zgromadzenia.