143. Sesja Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej

W dniach 26 – 30 listopada 2021 roku Poseł Barbara Bartuś przewodniczyła polskiej Delegacji Sejmu i Senatu RP w 143 sesji Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej, która odbyła się w Madrycie.

Unia Międzyparlamentarna jest najstarszą organizacją międzynarodową, założoną w 1889 r. z inicjatywy parlamentarzystów Anglii i Francji. Celem pierwszego spotkania było uregulowanie arbitrażu międzynarodowego. Obecną nazwę przyjęto w 1894 roku.

Unia organizuje i ułatwia nawiązywanie kontaktów między członkami parlamentów, jednoczy ich na rzecz umacniania i rozwijania instytucji demokratycznych i parlamentarnych oraz na rzecz utrzymania pokoju i współpracy między narodami. Bardzo ważną sferą działalności Unii jest wspomaganie i rozwijanie dwustronnych kontaktów między parlamentami, m.in. przez powoływanie bilateralnych grup parlamentarnych.

Unia Międzyparlamentarna skupia 179 parlamentów narodowych i 13 stowarzyszonych parlamentów regionalnych. Polska przystąpiła do Unii Międzyparlamentarnej w 1922 r. i reaktywowała swój udział w 1947 roku. Pełne członkostwo uzyskała ponownie w 1948 r.

W każdej sesji Zgromadzenia bierze udział około 500 parlamentarzystów z całego świata. Zgromadzenie zbiera się dwa razy w roku (wiosną i jesienią). Każda sesja odbywa w innym państwie, co zapewnia uczestnikom możliwość poznania realiów różnych krajów. Parlamentarzyści z całego świata dyskutują na temat współczesnych wyzwań dla demokracji.

Polska delegacja, pod przewodnictwem Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś, podczas Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej złożyła wspólnie z delegacjami Niemiec, Łotwy i Holandii wniosek o włączenie do porządku obrad punktu dot. powstrzymania handlu ludźmi, naruszeń praw człowieka oraz działań na rzecz wolnych i uczciwych wyborów na Białorusi. Projekt rezolucji wzywał reżim Łukaszenki do natychmiastowego zaprzestania przerzutu ludzi z krajów trzecich na Białoruś w celu nielegalnego przemytu ich do granicy UE oraz do natychmiastowego zaprzestania wszelkich aktów ucisku wobec opozycji, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, w tym działaczy społecznych, dziennikarzy i przedstawicieli mniejszości polskiej, a także umożliwienia pokojowego przeprowadzenia wolnych, sprawiedliwych i bezstronnych wyborów.

143 Zgromadzenie rozpoczęło się od obrad w ramach Forum Kobiet Parlamentarzystek, w którym uczestniczyła Poseł Barbara Bartuś wraz z Wicemarszałek Senatu RP Gabrielą Morawską-Stanecką. Poświęcone one były roli kobiet w życiu politycznym i społecznym. Parlamentarzystki podkreślały, że kwestia równości płci jest wciąż istotnym elementem wszelkich debat i dyskusji.

W niedzielę, 28 listopada 2021 roku obrady rozpoczęła Komisja Stała ds. Pokoju i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, w której pracach uczestniczyła Poseł Barbara Bartuś. Wygłoszone zostały referaty na temat nowych spojrzeń i zmian podejścia do procesów pokojowych na rzecz wspierania trwałego pokoju.

Również w niedzielę, ale już wraz z całą polską Delegacją, Poseł Barbara Bartuś wzięła udział w spotkaniu przedstawicieli parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Gospodarzem był przewodniczący węgierskiej delegacji do Unii Międzyparlamentarnej Mihaly Bala. W swoim wystąpieniu podkreślał, jak ważna dla Węgier jest współpraca w ramach V4 oraz bilateralne kontakty z najbliższymi sąsiadami. Parlamentarzyści z Polski, Czech i Węgier mieli okazję do omówienia bieżących działań związanych z polityką wewnętrzną i międzynarodową.

Wieczorem, duża część polskiej Delegacji, uczestniczyła we Mszy Świętej, którą współkoncelebrował ksiądz z Polski, który na codzień posługuje w Madrycie.

W kolejnym dniu, podczas obrad plenarnych Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej wysłuchano m. in. sprawozdawcy grupy roboczej na temat ostatecznego projektu rezolucji Zgromadzenia. Za najbardziej aktualny nie uznano tematu sytuacji na granicy UE – Białoruś przedstawianego w imieniu Państw bałtyckich przez Niemcy, a przedstawiony przez grupę krajów afrykańskich temat potrzeby zwiększonego wsparcia parlamentów dla równego i powszechnego dostępu do szczepionek przeciwko COVID-19, który był wsparty przez Rosję.

143. Sesja Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej