Z sejmową podkomisją w Lipnicy Wielkiej

W poniedziałek 12 września 2022 roku Przewodnicząca Barbara Bartuś poprowadziła w Lipnicy Wielkiej posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących niektórych nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym oraz komisyjnego projektu ustawy o uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości we wsi Lipnica Wielka.

Specjalnie powołana przez Komisję Ustawodawczą podkomisja pod przewodnictwem Poseł Barbary Bartuś powstała w celu rozpatrzenia projektów ustaw, które wpłynęły do Marszałka Sejmu, a mają rozwiązać problemy prawne powstałe po scalaniu gruntów w Lipnicy Wielkiej.

Proces scalania gruntów we wsi Lipnica Wielka został zapoczątkowany w 1984 r. a formalnie wszczęty w 1987 r. Postępowanie pierwszoinstancyjne zostało zakończone decyzją Wójta Gminy Nowy Targ z 14 września 2006 r., zatwierdzającą projekt scalenia gruntów wsi Lipnica Wielka. Następnie decyzja powyższa została zaskarżona przez część uczestników postępowania scaleniowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2011 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie może być wykonywana. Wyrok ten został następnie utrzymany przez Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej, wyrokiem z dnia 18 października 2013 r.

Na prośbę Poseł Barbary Bartuś – Wiceprzewodniczącej Komisji Ustawodawczej, a Przewodniczącej podkomisji nadzwyczajnej, Marszałek Sejmu zgodziła się, żeby posiedzenie podkomisji odbyło się w miejscu, którego dotyczą problemy, będące przyczyną inicjatywy ustawodawczej Komisji Petycji oraz inicjatywy Posłów KP PiS, czyli w Lipnicy Wielkiej.

W posiedzeniu sejmowej podkomisji uczestniczyli Poseł Arkadiusz Mularczyk – członek podkomisji, Poseł Anna Paluch reprezentująca grupę Posłów PiS – wnioskodawców, Wiceminister Poseł Edward Siarka i Poseł Marek Sowa oraz zaproszeni goście: Wicewojewoda Małopolski – Mateusz Małodziński, Naczelnik Wydziału Departamentu Spraw Ziemskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Robert Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim – Rafał Czeladzki, Starosta Nowotarski – Krzysztof Faber, Wójt Gminy Lipnica Wielka – Mateusz Lichosyt, Zastępca Wójta Gminy Lipnica Wielka – Jakub Dyrcz, Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Wielka – Andrzej Karkoszka oraz Radni Gminy Lipnica Wielka.

W czasie posiedzenia sejmowej podkomisji samorządowcy na nowo przedstawili problemy, które były podstawą inicjatywy ustawodawczej i podkreślali, że nie ma możliwości rozwiązania tych problemów na drodze administracyjnej, ani sądowej.

Po trzech godzinach dyskusji, Przewodnicząca Barbara Bartuś zadecydowała, że dalsze prace nad przedłożonymi projektami ustaw prowadzone będą na kolejnych posiedzeniach, już w Warszawie.

Z sejmową podkomisją w Lipnicy Wielkiej