Poseł Barbara Bartuś spotkała się z Sekretarz Generalną OBWE

We wtorek 20 kwietnia 2021 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, jako przewodnicząca Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, spotkała się z Sekretarz Generalną Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Helgą Schmid. W spotkaniu wzięli też udział Adam Hałaciński – Stały Przedstawiciel RP przy OBWE i członkowie Delegacji : Posłowie Agnieszka Pomaska (wiceprzewodnicząca), Joanna Lichocka, Radosław Fogiel i Robert Kwiatkowski oraz Senatorowie Grzegorz Bierecki i Kazimierz Kleina.

Pani Helga Schmid odwiedziła naszą Ojczyznę jako drugi kraj po objęciu przez siebie funkcji Sekretarz Generalnej. Przed przybyciem do Sejmu spotkała się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i Ministrem Prof. Krzysztofem Szczerskim oraz z Ministrem Spraw Zagranicznych Prof. Zbigniewem Rauem.

Podczas spotkania Poseł Barbara Bartuś pogratulowała Pani Sekretarz niedawnego wyboru na to stanowisko, i podkreśliła, że Polska jest zaangażowana w prace Organizacji, a jako przyszły przewodniczący OBWE, jest zainteresowana ścisłą współpracą z Sekretariatem OBWE, Trójką oraz wszystkimi uczestniczącymi Państwami, w rozwijaniu współpracy w ramach OBWE.

Przewodnicząca polskiej Delegacji zapewniła, że w Polsce obecnie trwają bardzo intensywne prace nad szczegółowymi priorytetami naszego przewodnictwa w 2022 roku, kalendarzem wydarzeń, w tym organizowanych przez Sejm RP. Wyraziła przekonanie, że Polska zapewni silne przywództwo polityczne, będzie dążyć do zapewnienia spójności z wynikami prac poprzednich prezydencji oraz dialogu ze wszystkimi zaangażowanymi stronami.

Zauważyła, że Polska obejmie Przewodnictwo w OBWE w trudnym momencie. Zwróciła szczególną uwagę na agresywne działania Rosji w ostatnim czasie, która w otwarty sposób łamie zasady i zobowiązania OBWE oraz narusza prawa człowieka. Rosyjska agresja przeciw Ukrainie jest jednym z najpoważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa w regionie, a ostatnia eskalacja napięcia w Donbasie jest rezultatem coraz bardziej agresywnych akcji – finansowanych i wspieranych przez Rosję – nielegalnych formacji zbrojnych, przy jednoczesnej, demonstracyjnej i prowokacyjnej koncentracji rosyjskich sił zbrojnych w rejonach graniczących z Ukrainą.

W tym kontekście Przewodnicząca zrelacjonowała misję w Donbasie Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej.

Barbara Bartuś wyraziła przekonanie, że w ramach OBWE, konieczne jest  kontynuowanie zabiegów na rzecz przywrócenia rozejmu w Donbasie, co jest warunkiem jakiegokolwiek postępu w uregulowaniu tego konfliktu. Wzrost obecności i aktywności wojskowej wzdłuż wschodniego odcinka granicy ukraińskiej i na okupowanym Krymie powinien być uwzględniany w procesie kształtowania i prowadzenia polityki nieuznawania aneksji Krymu i naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy.

Obawy Polski budzą również notowane ostatnio, wyraźnie inspirowane z zewnątrz, próby skłócenia Mołdawii z Ukrainą, poprzedzone wspólną moskiewską wizytą „prezydenta” Naddniestrza W. Krasnosielskiego i przywódcy anty-demokratycznej opozycji I. Dodona
w Moskwie.

Tematem poruszonym przez Przewodniczącą polskiej Delegacji do ZP OBWE, była też sytuacja w Górskim Karabachu. Jej zdaniem, w interesie Europy i społeczności międzynarodowej, jest zaangażowanie się nie tylko w przezwyciężanie negatywnych skutków niedawnych walk między Armenią a Azerbejdżanem, ale także zaoferowanie perspektywy uzdrowienia stosunków międzyetnicznych i budowania lepszej przyszłości dla dobrosąsiedzkiej współpracy dla całego regionu.

Szczególny niepokój Poseł Barbary Bartuś i całej polskiej Delegacji budzi sytuacja na Białorusi i temu wątkowi była poświęcona duża część spotkania.

Ofiarami polityki Prezydenta Łukaszenki stała się polska mniejszość narodowa, w tym nowo wybrana przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi, Andżelika Borys. Niedawne zatrzymania mogą sygnalizować początek szerszej polityki prześladowań polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, pokojowo korzystającej ze swoich praw i wolności. Polska liczy w tym względzie na solidarność i wsparcie ze strony instytucji międzynarodowych.

Poseł Barbara Bartuś w marcu wystąpiła do Przewodniczącego ZP OBWE, Lorda Petera Bownessa z oficjalnym apelem o przestrzeganie podstawowych praw obywatelskich na Białorusi.

Podkreślała, że ma nadzieję, iż OBWE dołączy do apeli o uwolnienie zatrzymanych działaczy organizacji polskich i o zaprzestanie szykanowania przez władze białoruskie obywateli Białorusi polskiego pochodzenia, a działania godzące w prawa mniejszości narodowych oraz prawa człowieka zawsze spotkają się z solidarnym potępieniem przez społeczność międzynarodową.

Sekretarz generalna OBWE Helga Schmid podziękowała za bardzo czynny udział Polski w prace OBWE oraz zapewniła, że sprawy Ukrainy i Białorusi zajmują bardzo istotne miejsce dla OBWE, a kwestia represji wobec polskiej mniejszości narodowej na Białorusi jest też przedmiotem zainteresowania Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych.

Wskazała też na problemy z którymi boryka się OBWE.

Poseł Barbara Bartuś spotkała się z Sekretarz Generalną OBWE