Spotkanie Przedstawicieli Wód Polskich z samorządowcami powiatu gorlickiego

W czwartek 10 października 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, odbyło się spotkanie poświęcone wyznaczeniu priorytetów i kierunków działania w gospodarce wodnej na obszarze powiatu gorlickiego

Na zaproszenie Poseł na Sejm Barbary Bartuś na spotkanie do Gorlic przyjechały Pani Małgorzata Sikora – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Pani Małgorzata Wajda Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz ze swoimi współpracownikami.

Spotkanie poprzedził briefing prasowy, podczas którego Poseł Barbara Bartuś przedstawiła problemy na obszarze powiatu gorlickiego, który jest trudnym terenem z uwagi na górską specyfikę, generującą wysokie straty powodziowe.

Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Krakowie omówili dotychczasowe działania związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodnych. Przedstawione zostały realizowane oraz przygotowywane do wykonania zamierzenia inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej powiatu, wynikające z Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Dyrektor Małgorzata Wajda przedstawiła kilka działań edukacyjnych i promocyjnych, jakie rzeszowski RZGW zrealizował w ostatnim roku we współpracy z gorlickimi samorządami.

W części dyskusyjnej Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Gorlickiego omówili z przedstawicielami Wód Polskich konkretne problemy w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej na ich terenie. Samorządowcy zaprezentowali również swoje propozycje w zakresie możliwości ograniczania problemu postępującej suszy.

Pani Poseł Barbara Bartuś podkreśliła,iż mieszkańcy powiatu wszystkie swoje wnioski dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego powinni kierować do włodarzy gmin, którzy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mają w swoim obowiązku dbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe na terenie swojej Gminy. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców jest podstawowym zadaniem, jakie spoczywa na Gminie. Następnie gospodarz Gminy powinien podjąć dalsze kroki realizacji zadania, razem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Pani Poseł wyraziła ogromną nadzieję na dobrą współpracę jednostek samorządowych z Wodami Polskim we wszystkich procesach inwestycyjnych na terenie Ziemi Gorlickiej i jednocześnie zadeklarowała swoją daleko idącą pomoc w tych sprawach.

Spotkanie Przedstawicieli Wód Polskich z samorządowcami powiatu gorlickiego